Προτεραιότητα του The People's Trust είναι
η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Αιτηση

Κριτήρια για τη χορήγηση χρηματοδότησης

Δημιουργία θέσεων εργασίας

Βιωσιμότητα

Επεκτασιμότητα επιχείρησης

Επιχειρηματική καινοτομία

Προτεραιότητα του The People's Trust είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Επιθυμητά αλλά προαιρετικά κριτήρια είναι η δυνατότητα επέκτασης της επιχείρησης και η καινοτομία.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Το σύνολο της επένδυσης / προϋπολογισμού να μην υπερβαίνει το ποσό των €20.000 για επιχειρήσεις που λειτουργούν στο Νομό Αττικής
  2. Η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη όταν θα εκταμιευθούν η οικονομική υποστήριξη και το δάνειο
  3. Η δραστηριότητα να είναι νόμιμη
  4. Ο αιτών να κατέχει την πλειονότητα των μετοχών (majority stake) στην επιχείρηση
  5. Ο αιτών να μην έχει χρέη προς το δημόσιο για τα οποία δεν έχει ήδη προβεί σε ρύθμιση

Προτεραιότητα του The People's Trust είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Επιθυμητά, αλλά προαιρετικά κριτήρια, είναι η δυνατότητα επέκτασης της επιχείρησης και η καινοτομία.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το σύνολο της επένδυσης / προϋπολογισμού να μην ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις που λειτουργούν στο Νομό Αττικής και τις 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις εκτός της Αττικής.

 

2. Η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη τη στιγμή που θα εκταμιευθεί το δάνειο.

3. Η δραστηριότητα πρέπει να είναι νόμιμη.

4. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πλειοψηφία των μετοχών (majority stake) στην επιχείρηση.

 

5. Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει χρέη προς το κράτος για τα οποία δεν έχει γίνει κάποια ρύθμιση.

 

Διαδικασία

Στάδιο 1

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος που ακολουθεί.

Στάδιο 2

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια χρηματοδότησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε μια συνάντηση και να καθορίσουμε τις ανάγκες σας σε χρηματοδότηση και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Στάδιο 3

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, θα εξετάσουμε και θα αξιολογήσουμε τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σας σχεδίου και θα σας βοηθήσουμε στη συμπλήρωση της αίτησής σας για χρηματοδότηση.

Στάδιο 4

Εφόσον η αίτηση σας εγκριθεί, θα εκταμιευθεί μέρος του ποσού της χρηματοδότησης, θα οριστεί ο μέντορας που θα σας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και θα ξεκινήσει η ανάπτυξη του επιχειρηματικού προγράμματος που έχει διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες σας.