Προτεραιότητα του The People's Trust είναι
η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Αιτηση

Κριτήρια για τη χορήγηση χρηματοδότησης

Δημιουργία θέσεων εργασίας

Βιωσιμότητα

Προοπτικές επέκτασης

Επιχειρηματική καινοτομία

Προτεραιότητα του The People's Trust είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Επιθυμητά αλλά προαιρετικά κριτήρια είναι η δυνατότητα επέκτασης της επιχείρησης και η καινοτομία.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Η επιχείρηση να δραστηριοποιείται στο Νομό Αττικής
  2. Το σύνολο της επένδυσης / προϋπολογισμού να μην υπερβαίνει το ποσό των €20.000
  3. Η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη όταν θα εκταμιευθεί η οικονομική υποστήριξη
  4. Η δραστηριότητα να είναι νόμιμη
  5. Ο αιτών να κατέχει την πλειονότητα των μετοχών (majority stake) στην επιχείρηση
  6. Ο αιτών να μην έχει χρέη προς το δημόσιο για τα οποία δεν έχει ήδη προβεί σε ρύθμιση

Προτεραιότητα του The People's Trust είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Επιθυμητά, αλλά προαιρετικά κριτήρια, είναι η δυνατότητα επέκτασης της επιχείρησης και η καινοτομία.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το σύνολο της επένδυσης / προϋπολογισμού να μην ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις που λειτουργούν στο Νομό Αττικής και τις 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις εκτός της Αττικής.

 

2. Η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη τη στιγμή που θα εκταμιευθεί το δάνειο.

3. Η δραστηριότητα πρέπει να είναι νόμιμη.

4. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πλειοψηφία των μετοχών (majority stake) στην επιχείρηση.

 

5. Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει χρέη προς το κράτος για τα οποία δεν έχει γίνει κάποια ρύθμιση.

 

Διαδικασία

Στάδιο 1

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος που ακολουθεί.

Στάδιο 2

Εφόσον η αίτηση σας πληροί τα κριτήρια που εξετάζουμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε μια πρώτη συνάντηση προκειμένου να μας παρουσιάσετε αναλυτικότερα το επιχειρηματικό σχέδιο σας.Σκοπός της συνάντησης είναι να επιβεβαιώσουμε ότι πληρούνται τα κριτήρια αξιολόγησης και να καθορίσουμε τις ανάγκες σας σε χρηματοδότηση και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Στάδιο 3

Μετά την πρώτη συνάντηση, ακολουθεί το στάδιο διαμόρφωσης και οριστικοποίησης του επιχειρηματικού σας σχεδίου σε συνεργασία με τον αρμόδιο σύμβουλο του The People's Trust.Το στάδιο αυτό μπορεί να απαιτήσει περισσότερες από μία συναντήσεις, ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητας του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία και με τις ανάγκες της επιχείρησής του.

Στάδιο 4

Το τελικό επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται από την αρμόδια επιτροπή του οργανισμού και εφόσον εγκριθεί, προχωράμε στην παροχή χρηματοδότησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για να ξεκινήσει η εφαρμογή του.