Προτεραιότητα μας η

δημιουργία νέων

θέσεων εργασίας

Κριτήρια για τη χορήγηση χρηματοδότησης

Ενημερωθείτε για το πως μπορείτε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση με την υποστήριξη του οργανισμού μας. Προτεραιότητα του The People's Trust είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Επιθυμητά αλλά προαιρετικά κριτήρια είναι η δυνατότητα επέκτασης της επιχείρησης και η καινοτομία.

Δημιουργία
θέσεων εργασίας

Βιωσιμότητα

Προοπτικές
επέκτασης

Επιχειρηματική
καινοτομία

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η επιχείρηση να δραστηριοποιείται στο Νομό Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης
  • Το σύνολο της επένδυσης / προϋπολογισμού να μην υπερβαίνει το ποσό των €40.000
  • Η επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένη όταν θα εκταμιευθεί η οικονομική υποστήριξη
  • Η δραστηριότητα να είναι νόμιμη
  • Ο αιτών να κατέχει την πλειονότητα των μετοχών (majority stake) στην επιχείρηση
  • Ο αιτών να μην έχει χρέη προς το δημόσιο για τα οποία δεν έχει ήδη προβεί σε ρύθμιση

Διαδικασία

Η διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης περιλαμβάνει 4 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η συμπλήρωση της φόρμας ενδιαφέροντος που θα βρείτε παρακάτω.

Θα ακολουθήσει μια πρώτη συνάντηση μαζί σας προκειμένου να μας παρουσιάσετε αναλυτικότερα το επιχειρηματικό σας σχέδιο. Σκοπός της συνάντησης είναι να επιβεβαιώσουμε ότι πληρούνται τα κριτήρια αξιολόγησης και να καθορίσουμε τις ανάγκες σας σε χρηματοδότηση, καθώς και το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο για αυτές.

Μετά την πρώτη συνάντηση, ακολουθεί η διαμόρφωση και οριστικοποίηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου σε συνεργασία με τον αρμόδιο σύμβουλο του The People's Trust. Το στάδιο αυτό μπορεί να απαιτήσει περισσότερες από μία συναντήσεις, ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητας του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία και με τις ανάγκες της επιχείρησής του.

Το τελικό επιχειρηματικό σχέδιο αξιολογείται από την αρμόδια επιτροπή του The People’s Trust και εφόσον εγκριθεί, προχωράμε στην παροχή μικροχρηματοδότησης έως €15.000 και συμβουλευτικής υποστήριξης για να ξεκινήσει η εφαρμογή του.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος