En

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.thepeoplestrust.org. Διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι η The People’s Trust. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, των γραφικών, των εικόνων, φωτογραφιών και παντός είδους αρχείων και εφαρμογών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου www.thepeoplestrust.org.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα The People’s Trust απευθύνεται σε επισκέπτες / δωρητές-υποστηρικτές, οι οποίοι:

1. Έχουν υποχρεωτικά συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Δεν τους έχει απαγορευθεί για τον οποιονδήποτε λόγο η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.

3. Οι επισκέπτες αιτούντες και οι δωρητές επιβεβαιώνουν και εγγυώνται ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και δηλώνουν υπεύθυνα ότι όλα τα δηλωθέντα είναι ακριβή και αληθή.

4. Εάν ο διαχειριστής της ιστοσελίδας αντιληφθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ανακριβή και αναληθή, διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την αίτηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι δωρεές λαμβάνουν χώρα μέσω συναλλαγής με πιστωτική κάρτα (χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express και Diners) του εκάστοτε δωρητή προς την καμπάνια επιλογής του.

Οι δωρεές διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών " Eurobank e-Commerce" της Eurobank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Συναλλαγές οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, δεν μπορούν να επιστραφούν ή να ακυρωθούν.

Οι δωρεές έχουν την μορφή απλής μεταφοράς του ποσού που ο δωρητής επιθυμεί να δωρίσει σε τακτική μηνιαία βάση ή εφάπαξ.

Τα χρήματα των δωρεών συγκεντρώνονται στον τραπεζικό λογαριασμός της The People’s Trust ΑΜΚΕ, η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή φύλαξη και διάθεση των δωρεών σε δικαιούχους, βάσει των διαδικασιών αξιολόγησης της The People’s Trust.

Σε κάθε περίπτωση οι μεταφορές ποσών από το λογαριασμό της The People’s Trust στον εκάστοτε δικαιούχο δεν μπορούν να λάβουν χώρα εάν αυτός δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα κατάλληλα παραστατικά ή δεν έχει περάσει την εγκριτική διαδικασία ή /και δεν έχει κάνει νόμιμη έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η The People’s Trust αναλαμβάνει την ευθύνη:

• Να συλλέγει από τον δικαιούχο τα σχετικά παραστατικά τα οποία αποδεικνύουν την ορθή χρήση των χρημάτων, πριν προβεί στην προκαταβολή του προϋπολογισμένου ποσού για το επόμενο βήμα του εγκεκριμένου επιχειρηματικού και οικονομικού πλάνου.

• Να παρακολουθεί την ολοκλήρωση των βημάτων που αναγράφονται στο πλάνο επένδυσης της δωρεάς, βάσει των παραστατικών που ο δικαιούχος απαιτείται να προσκομίσει ως απόδειξη για τις δαπάνες που έκανε.

• Να παραλάβει από πλευράς του τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα και παραστατικά (ενδεικτικά αναφέρουμε αποδείξεις ή τιμολόγια πληρωμής ή/και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη χρήση της εν λόγω δωρεάς).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει όλων των αρχείων και πληροφοριών της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της The People’s Trust και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αποσταλεί, «φορτωθεί», μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο με σκοπό το προσωπικό κέρδος, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή συναίνεση της The People’s Trust, του εγγράφου τύπου οριζομένου ως συστατικού και αποδεικτικού τύπου της εν λόγω δικαιοπραξίας, αποτελώντας ταυτοχρόνως και όρο του ενεργού της τελευταίας. Ό,τι αναρτάται στην ιστοσελίδα της The People’s Trust, μαζί με τα σχόλια, τις περιγραφές, το οπτικοακουστικό υλικό και όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν, παραμένουν στην διάθεση της The People’s Trust ή της εταιρείας που το διαχειρίζεται ή εκπροσωπεί και μετά την λήξη της χρονικής περιόδου χρηματοδότησης του έργου και συνεχίζουν να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της The People’s Trust ή χρησιμοποιούνται σε προωθητικές ενέργειες, σε ενέργειες μάρκετινγκ και επικοινωνίας, καθώς και στην παραγωγή, ανάλυση και παρουσίαση στατιστικών αναλύσεων.

Απαγορεύεται στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας κάθε δημοσίευση, αναδημοσίευση, κοινοποίηση οπτικών, ηχητικών ή λεκτικών μηνυμάτων και εν γένει οπτικοακουστικού υλικού του οποίου δεν είναι οι ίδιοι δικαιούχοι και το οποίο δεν είναι ελεύθερο προς χρήση.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες ελέγχονται από τους διαχειριστές / δικαιούχους αυτών και σε καμία περίπτωση από τον διαχειριστή / δικαιούχο της ιστοσελίδας The People’s Trust, o οποίος καμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και τους συνδέσμους αυτών.

Επισημαίνουμε ότι η ιστοσελίδα διακρίνεται ρητά, σαφώς και κατηγορηματικά από τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που ενδέχεται να προβάλλονται ή να διαφημίζονται σε αυτήν, και επομένως δεν εμπλέκεται κατά κανένα τρόπο και ουδεμία φέρει ευθύνη για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ των σχέση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε για τη προστασία προσωπικών δεδομένων εδώ.